Витяг зі Статуту Запорізької гімназії № 30: права та обов’язки учнів:

6.3. Учень – особа, яка навчається і виховується у навчальному закладі.

6.4. Учні навчального закладу мають гарантоване державою право на: 

 • доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у закладі; 
 • вибір форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять; 
 • безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
 • користування навчально-виробничою, науковою, матеріальнотехнічною та культурно-спортивною базою закладу;
 • участь в різних   видах   навчальної,   науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо; 
 • отримання додаткових, у  тому  числі   платних,   навчальних послуг; 
 • перегляд результатів оцінювання  навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини навчального плану закладуу порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти;
 • участь в роботі органів громадського самоврядування закладу;
 • участь в роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;
 • повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного  насильства, від дій педагогічних та інших працівників закладу, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

6.5. Учні навчального закладу зобов’язані: 

 • оволодівати знаннями, вміннями,  практичними   навичками   в обсязі  не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти; 
 • підвищувати свій загальний культурний рівень;
 • брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами   та   навчальним  планом закладу, цим статутом; 
 • дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;
 • виконувати вимоги педагогічних  та інших працівниківзакладу відповідно до цього статуту та правил внутрішнього розпорядку навчального закладу; 
 • брати участь у різних видах трудової діяльності;
 • дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;
 • дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку навчального закладу;
 • дотримуватися правил особистої гігієни;
 • інші обов’язки, передбачені законодавством України.

6.6. Учні навчального закладу залучаються за їх згодою та згодою  батьків або осіб,  які їх замінюють,  до самообслуговування,  різних видів суспільно  корисної  праці  відповідно  до  правил внутрішнього   розпорядку  з  урахуванням  віку,  статі,  фізичних можливостей. 

6.7. За  невиконання  учасниками  навчально-виховного  процесу своїх   обов’язків,   порушення   статуту,   правил   внутрішнього розпорядку на  них  можуть  накладатися  стягнення  відповідно  до закону.

   Права та обов’язки інших учасників освітнього процесу (батьків, педагогічних працівників) викладено у розділі 6 Статуту Запорізької гімназії №30.